نرم افزار مالی و اداری

 • مدیریت مالی و اداری

  14 برنامه مدیریت مالی شامل حقوق و دستمزد ، زیر سیستم انبار صنعتی ، سفارشات خارجی ، سیستم پخش مویرگی ، فروش رستوران و فست فود،و .....،

 • مدیریت مالی و اداری

  در این نرم افزار 14 نوع انواع برنامه مدیریت مالی موجود می باشد ...مانند نرم افزار حقوق ودستمزد ، خرید ( تدارکات،) زیر سیستم انبار صنعتی ، سفارشات خارجی ، اتو ماسیون دفتری و دبیرخانه سیستم پخش مویرگی و فروش رستوران و فست فود و

   

  ....،

 • مدیریت مالی و اداری

  « فهرست »

 • مدیریت مالی و اداری

  « فهرست » 1. سیستم حسابداري مالي 2. سيستم صندوق و خزانه داري (زير سيستم حسابداري مالي ) 3. سيستم انبار صنعتي و حسابداري انبار 4. سيستم حسابداري صنعتي (بهاي تمام شده ) 5. سيستم پرسنلي و حقوق و دستمزد 6. سيستم اموال (دارايي هاي ثابت و استهلاکات ) 7. سيستم فروش و حسابداري فروش 8. سيستم خريد ( تدارکات داخلی ) 9. سيستم اتوماسيون دفتري و دبيرخانه 10. سيستم برنامه ريزي توليد/مواد (زير سيستم انبار صنعتي ) 11. سيستم اعتبارات وبودجه 12. سيستم سفارشات خارجی 13. سیستم پخش مویرگی 14. فروش رستوران و فست فود

 • مدیریت مالی و اداری

  « فهرست » 1. سیستم حسابداري مالي 2. سيستم صندوق و خزانه داري (زير سيستم حسابداري مالي ) 3. سيستم انبار صنعتي و حسابداري انبار 4. سيستم حسابداري صنعتي (بهاي تمام شده ) 5. سيستم پرسنلي و حقوق و دستمزد 6. سيستم اموال (دارايي هاي ثابت و استهلاکات ) 7. سيستم فروش و حسابداري فروش 8. سيستم خريد ( تدارکات داخلی ) 9. سيستم اتوماسيون دفتري و دبيرخانه 10. سيستم برنامه ريزي توليد/مواد (زير سيستم انبار صنعتي ) 11. سيستم اعتبارات وبودجه 12. سيستم سفارشات خارجی 13. سیستم پخش مویرگی 14. فروش رستوران و فست فود

 • سیستم مالی اداری

  انواع سیستم مالی و اداری

   

 • مديريت

  در اين بخش از سيستم اقدام به توليد انواع گزارشات كلي و تفضيلي و مديريتي از بخشهاي مختلف سيستم و همچنين ارائه بيلانها و نمودارهاي مختلف گرافيكي خواهد شد.

 • امور پزشكان

  در اين بخش كليه اطلاعات فردي وقراردادي هر يك از پزشكان وسوابق فعاليتهاي آنان ثبت و از اين طريق، اطلاعات لازم به ساير بخشها از جمله امور مالي و حسابداري ارائه مي گردد.

 • مدارك پزشكی
 • امور تغذيه بيماران

  در اين قسمت از سيستم ضوابط و استانداردهاي تهيه و طبخ غذا، برنامه هاي غذايي اعم از عادي و رژيمي مشخص و همزمان با بستري شدن در بخش برنامه غذايي بيمار با كنترل شماره تخت جهت اجرا به واحد غذا ارسال و تا زمان ترخيص بيمار، پرونده غذايي وي باز وبه روز خواهد شد. ضمنا بهاي هر وعده غذا از طريق جدول غذايي قابل محاسبه خواهد بود.

 • امور قراردادها

  در اين بخش كليه خدمات خريداري شده از پيمانكاران بصورت قراردادهاي مختلف ثبت و تمامي فعاليتها و ضوابط كاري آنها توسط سيستم تحت كنترل قرار مي‌گيرد.

 • پرسنلی

  در اين بخش كليه اطلاعات فردي كاركنان و نحوه همكاري و وضعيت شغلي و خدمتي آنها ثبت مي‌گردد. همچنين ضمن ثبت كليه موارد ورود وخروج هر يك ازكاركنان اطلاعات لازم را جهت اعمال درسيستم حقوق ودستمزد ارائه مي‌كند.

 • حقوق و دستمزد

  كليه امور مربوط به حقوق ومزاياي كاركنان با شرايط همكاري مختلف و لحاظ نمودن قوانين مربوطه تاصدور فيش حقوقي و ارسال به قسمت حسابداري تحت كنترل اين سيستم قرار خواهد گرفت.

 • حسابداري

  كليه فعاليتهاي صورت گرفته درخصوص يك بيمار خصوصا بيماران بستري و اطلاعات مربوط به هزينه‌ها، طراحي مي‌شود. همچنين كليه امور مالي مربوط به پزشكان، داروخانه، سازمانهاي بيمه‌اي طرف قرارداد در اين بخش صورت مي‌گيرد.

 • انبار

  در اين بخش كليه فرآيندهاي مربوط به انبارداري اقلام عمومي و داروها اعم از ورود، خروج، چيدمان، انجام امور نگهداري و مراقبتهاي خاص از اقلام ( شرايط نگهداري اقلام در انبار) و نهايتا انبارگرداني تحت پوشش سيستم قرار مي‌گيرد.