نرم افزار درمانگاهی

 • فيزيو تراپی

  اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي‌باشد: پذيرش ، نوبت دهي و درخواست پذيري زمانبندي فعاليتها بر اساس زمانبندي فيزيوتراپيستها صدور صورتحساب مستقل و در پرونده گزارشات بر اساس فعاليتها، بيماران، و فيزيوتراپيستها گزارش روزانه و زماني براي فعاليتهاي آتي واحد گزارش در آمدبصورت كلي و يا بر اساس فيزيوتراپيستها

 • طب تصويري
 • سي تي اسكن
 • پاتولوژی
 • راديولوژی – سونوگرافی

  بيماران مراجعه كننده به آن شامل بيماران سرپائي و بستري مي باشند. براي بيماران سرپائي بايد قبض صادر شود. و براي بيماران بستر‌ي، پذيرش از طريق ارسال درخواست كامپيوتري از بخش مي باشد و بايد زير برگ راديو گرافي و قبض جهت تكنسين صادرگردد. كليه بيماراني كه از طريق ساير بخشها از قبيل اورژانس، درمانگاه و كلينيك ها جهت انجام آزمايشات پزشكي معرفي مي‌گردند، ابتدا پذيرش و سپس تاريخ اخذ جواب صادر، و نهايتا جواب آزمايش طبق فرم استاندارد بيمارستان توليد مي شود.

 • آزمايشگاه

  كليه بيماراني كه از طريق ساير بخشها از قبيل اورژانس، درمانگاه و كلينيك ها جهت انجام آزمايشات پزشكي معرفي مي‌گردند، ابتدا پذيرش و سپس تاريخ اخذ جواب، صادر و نهايتا جواب آزمايش طبق فرم استاندارد بيمارستان توليد مي‌شود.