مديريت

در اين بخش از سيستم اقدام به توليد انواع گزارشات كلي و تفضيلي و مديريتي از بخشهاي مختلف سيستم و همچنين ارائه بيلانها و نمودارهاي مختلف گرافيكي خواهد شد.

اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي باشد:
فهرست تختهاي خالي در هر لحظه 
گزارش از تعداد بيماران بستري شده، مرخص شده،  تسويه شده به تفكيك قرارداد
گزارش از تعداد اعمال انجام شده
گزارش از تعداد مراجعين بصورت بستري و سرپايي به آزمايشگاه، راديولوژي و پاتولوژي همراه گزارش درآمد آنها
گزارش از نسخه هاي صادره داروخانه به همراه گزارش درآمد آنها
گزارش هزينه يك بخش
گزارشات مختلف از نحوه عملكرد قسمت هاي مختلف 
امكان تعريف قرارداد براي بيماران بستري و يرپايي وتنظيم اتوماتيك صورتحساب بيماران
امكان تعريف اشتغال پزشك جهت جراحي يا بستري كردن بيمار ويا فعاليتهاي ديگر در بيمارستان
كنترل درخواست كالاهاي صادر شده و امكان تاييد آنها
تعريف بخشهاي مختلف
تعريف تخصص هاي مختلف هر بخش
تعريف اتاق عملهاي مختلف
تعريف تخت، اتاق انواع آن و تعرفه هاي مربوط به آن
تعريف بيمه هاي مختلف و قواعد محاسباتي آنان.
 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  1 + 2 = ?