سيستم صندوق و خزانه داري (زير سيستم حسابداري مالي )

اين سيستم جهت کنترل دريافتها و پرداختها ، موجودي بانک ، دفتر بانک و تهيه ليست مغايرت بانکي و در نهايت کنترل هوشمند تاريخ ها و صدور انواع سند در سيستم حسابداري طراحي گرديده و به صورت يکپارچه با سيستم حسابداري مالي طلوع قابل استفاده مي باشد . در نهايت هر عملياتي که در ارتباط با عمل دريافت و پرداخت وجود دارد به همراه گزارشات مستقل و امکان جستجوي قوي در سيستم وجود داشته و کنترل و نگهداري اطلاعات مربوط به آنها را در حدي که آسودگي خاطر شما را در اين زمينه به همراه آورده انجام مي دهد .

اين سيستم جهت کنترل دريافتها و پرداختها ، موجودي بانک ، دفتر بانک و تهيه ليست مغايرت بانکي و در نهايت کنترل هوشمند تاريخ ها و صدور انواع سند در سيستم حسابداري طراحي گرديده و به صورت يکپارچه با سيستم حسابداري مالي طلوع  قابل استفاده مي باشد . در نهايت هر عملياتي که در ارتباط با عمل دريافت و پرداخت وجود دارد به همراه گزارشات مستقل و امکان جستجوي قوي در سيستم وجود داشته و کنترل و نگهداري اطلاعات مربوط به آنها را در حدي که آسودگي خاطر شما را در اين زمينه به همراه آورده انجام مي دهد . 
امکانات سيستم : 
1- امکان ثبت عمليات دريافت با ذکر مشخصات کامل و نيز چاپ رسيد دريافت 
2- امکان صدور انواع سند بر روي پرداخت اعم از دريافتي نزد صندوق و برگشتي نزد بانک .....
3- امکان خرج نمودن چک دريافتي با عمليات استاندارد و نيز ثبت وصولي چک 
4- امکان متوقف نمودن چک ، واريز به حساب و نيز کنترل موجودي به دو شيوه 
5- امکان ثبت عمليات پرداخت با مشخصات کامل و صدو و رسيد پرداخت 
6- امکان چاپ انواع چک براي انواع بانکها 
7- امکان مشاهده چکهاي خرج شده و نيز ثبت چکهاي پاس شده 
8- امکان ثبت تاريخ يادآوري براي هر يک از پرداختها و دادن آلارم در تاريخ مذکور 
9- امکان انجام عمليات حساب به حساب و صدور اسناد مربوطه 
10- امکان فيلتر نمودن بر روي هر يک از آيتم هاي دريافتي و پرداختي اعم از مبلغ ، تاريخ ، طرف حساب و .... بر روي فرم اصلي دريافت و پرداخت 
11- امکان حذف سند صادر شده در سيستم مالي با حذف اصل دريافتي يا پرداختي به صورت اتوماتيک (براي جلوگيري از بوجود آمدن اشتباه )
12- امکان مشاهده شماره اسناد صادر شده از داخل سيستم صندوق براي هر عمليات دريافت يا پرداخت به صورت لحظه اي (Online)
13- امکان انجام کنترلهاي مديريتي بر روي دريافت ها و پرداختها به صورت ساده و با استفاده از تقويم کامپيوثري با تاريخ هاي شمسي و ميلادي 
14- امکان اعلام مغايرت بانکي به صورت هوشمند و تهيه ليست صورتحساب بانک 
15- امکان تعريف انواع دسته چک و کنترل هوشمند سيستم بر روي شماره سريال چکهاي صادره اعم از تکراري بودن سريال چک يا عدم وجود شماره چک 
16- امکان معرفي حساب موقت براي چکهاي در جريان وصول به نام بانک و حساب نزد بانک 
17- امکان ارائه دفتر بانکي براي هر حساب بانک به صورت هوشمند و امکان مشاهده اصل دريافتي يا پرداختي از داخل دفتر بانک براي حسابداراني که عادت به فرمت دفتر بانک دارند .
گزارش ها : 
1- گزارش از گردش حسابها اعم از گردش حسابهاي دريافتني ، پرداختني و يا همه حسابها با فيلترهاي مختلف 
2- گزارش از چکهاي واريز شده ، وصول شده ، پاس شده ، متوقف شده ، خرجي و .... با فيلتر هاي مختلف 
3- گزارش از اسناد دريافتني و پرداختني آينده و در حقيقت مشخص نمودن تعهدات شرکت 
4- گزارش از وضعيت اسنادي که توسط سيستم صندوق و خزانه داري به صورت اتوماتيک در سيستم حسابداري صادره شده جهت کنترلهاي مالي 
5- گزارش سريال چکها اعم از صادر شده ، نشده و هر دو براي هر حساب بانکي و هر دسته چک 
6- امکان راس گيري از چکهاي دريافتي و پرداختي 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


    این پرونده را به اشتراک بگذارید :

    Facebook Twitter Google LinkedIn