سيستم حسابداري مالي

با توجه به حساسيت و اهميت سيستم حسابداري در هر مجموعه و وسعت کار در اين بخش بر آن شديم تا کاملترين و کاراترين و تخصصي ترين سيستم حسابداري موجود را جهت استفاده حسابداران حرفه اي تهيه نماييم. در اين نسخه که امکاناتي ويژه علاوه بر استانداردهاي حسابداري گنجانده شده است رضايت خاطر دقيق ترين و سخت گيرترين حسابداران مد نظر بوده است .

با توجه به حساسيت و اهميت سيستم حسابداري در هر مجموعه و وسعت کار در اين بخش بر آن شديم تا کاملترين و کاراترين و تخصصي ترين سيستم حسابداري موجود را جهت استفاده حسابداران حرفه اي تهيه نماييم. 
در اين نسخه که امکاناتي ويژه علاوه بر استانداردهاي حسابداري گنجانده شده است رضايت خاطر دقيق ترين و سخت گيرترين حسابداران مد نظر بوده است .
 
امکانات سيستم :
1- دارا بودن 5 سطح حسابهاي گروه ، کل ، معين و تفصيلي و مراکز .
2- امکان تعريف قراردادها و يا پروژه ها به عنوان يک سطح مستقل حسابداري 
3- امکان تعريف شرکتهاي متعدد در سطوح مختلف 
4- امکان تکرار اسناد با شماره و تاريخ جديد .
5- امکان تعريف شرح ثابت براي اسناد 
6- امکان انتقال کليه اطلاعات پايه اي بين شرکتهاي تعريف شده 
7- امکان درج اطلاعات تعدادي و يا ارزي در ستون مستقل (حين ثبت اسناد )
 8- امکان شماره گذاري اتوماتيک اسناد حسابداري 
9- امکان انتقال خودکار حسابهاي دائمي (ترازنامه اي ) به سال بعد 
10- امکان نگهداري مستندات سند به صورت Scan  شده ضميمه سند 
11- قابليت يک موتور جستجو (Search Engine ) بسيار قوي که با داشتن کوچکترين اطلاعات از سند و يا آن گروه از اسناد را جستجو نمايد . 
12- امکان کنترل تغيير ماهيت حسابها بصورت هوشمند 
13- امکان علامت گذاري سند و ثبت کد فرعي براي هر سند 
14- امکان دسته بندي سند به گروههاي دلخواه با اسامي دلخواه 
15- امکان درج سند بر روي تاريخ و يا شماره 
16- امکان حذف سند و يا کپي سند با شماره مورد نظر 
17- امکان انتقال اسناد بين شرکتهاي تعريف شده و يا دوره هاي مالي 
18- امکان کپي يک سند و يا بخشي از رديف هاي يک سند در يک سند ديگر 
19- امکان ارتباط با ساير نرم افزار هاي موجود (مثال :"انبار " ، " حقوق و دستمزد " و "فروش"و ...) 
20- امکان حرکت بين شرکتهاي مجاز براي هر کاربر از داخل سيستم بصورت جداگانه 
21- امکان درج شرح سند به ميزان کافي (تا 200 حرف )
22- امکان جابجايي اسناد موجود در يک تاريخ 
23- امکان بستن حسابهاي موقت ، صدور سند اقتتاحيه و اختتاميه به صورت اتوماتيک 
24- امکان ثبت نهايي اسناد و بازگزداندن آنها به حالت عادي با رمز مخصوص 
25- امکان تعريف کاربرگ (گزارش ) به هر تعداد بين سرفصلهاي مختلف 
26 – امکان محاسبه نسبت هاي مالي و يا فرمول نويسي بين سرفصلها با چهار عمل اصلي و ذخيره آنها به عنوان يک گزارش 
27- امکان انتقال اطلاعات در سطح شرکت بين سيستمهاي مالي طلوع راي پرداز توسط Modem  از داخل سيستم 
28- امکان کنترل مديريتي سيستم حسابداري توسط مدير عامل و يا مدير مالي و استخراج اعداد و اسناد دلخواه فقط با چند Click بدون اطلاع از سرفصل حسابها و بدون استفاده از گزارشگيري پيچيده 
29- امکان استفاده از کتاب الکترونيک قانون ماليات که در سيستم پيش بيني شده و جستجوي هوشمند بر روي يک موضوع و امکان اصلاح يا حذف و اضافه آن .
 
گزارش ها : 
1- گزارش از ليست گروه حسابها
2- گزارش از ليست حسابهاي کل 
3- گزارش از ليست حسابهاي معين 
4- گزارش از ليست حسابهاي تفضيلي 
5- گزارش از ليست اسناد صادره 
6- ليست خلاصه اسناد حسابداري (دفتر کل )
7- ليست گردش اسناد بر اساس شرط مبلغ 
8- تراز آزمايشي در حد  گروه حسابها 4، 6 و 8 ستوني به صورت ريالي 
9- تراز آزمايشي در حد حسابهاي کل  4، 6و 8 ستوني به صورت ريالي
10- تراز آزمايشي در حد حسابهاي معين  4،  6 و 8 ستوني به صورت ريالي
11- تراز آزمايشي در حد حسابهاي تفضيلي  4،  6 و 8 ستوني به صورت مقداري يا ارزي/ ريالي 
12- تراز آزمايشي در حد  مراکز 6و 8 ستوني به صورت مقداري يا ارزي/ ريالي 
13- گزارش ليست عملکرد گروه حسابها داراي مانده ، بد / بس ، بد / بس / بدون مانده 
14- گزارش ليست عملکرد حسابهاي کل داراي مانده بد ، بس ، بدون مانده ، بد / بس ، بد / بس / بدون مانده (گردش حسابها در حد کل )
15- گزارش ليست عملکرد حسابهاي معين داراي مانده بد ، بس ، بدون مانده ، بد / بس، بد / بس / بدون مانده (گردش حسابها در حد معين )
16- گزارش ليست عملکرد حسابهاي تفضيلي  داراي مانده بد ، بس ، بدون مانده ، بد / بس، بد / بس / بدون مانده (گردش حسابها در حد تفضيلي  )
17- گزارش ليست عملکرد حسابهاي تفضيلي در حد اسناد ( گردش يک حساب تفضيلي در همه اسناد وارده )
18- گزارش ليست عملکرد حسابهاي تفضيلي معين و کل و گروه (گردش يک حساب در همه کل و معين ، گروهها ) 
19- گزارش سرجمع عملکرد حسابهاي تفضيلي در حد معين ، کل و گروه 
20- گزارش جدول مقايسه اي گروه حسابها (گردش در طي ماههاي مختلف )
21- گزارش جدول مقايسه اي حسابها کل  (گردش در طي ماههاي مختلف )
22- گزارش جدول مقايسه اي حسابهاي معين  (گردش در طي ماههاي مختلف )
23- گزارش جدول مقايسه اي حسابهاي تفضيلي  (گردش در طي ماههاي مختلف )
24- گزارش صورتحساب سود و زيان 
25- گزارش صورتحساب سرمايه 
26- گزارش صورتحساب سود 
27- گزارش ليست اسناد حذف شده 
28- گزارش مشاهده آخرين تغييرات در سيستم (فايلها)
29- گزارش ليست دفتر روزنامه سند به سند 
30- گزارش ليست دفتر روزنامه روزانه 
31- گزارش ليست دفتر روزنامه هفتگي 
32- گزارش ليست دفتر روزنامه ماهانه 
33- گزارش ترازنامه کل 
34- تهيه گزارش ترکيبي از گردش يا مانده يک حساب در سالهاي مختلف با شرکتهاي مختلف 
35- گزارش ارائه تراز در سطح گروه ، کل ، معين و تفضيلي در پايان هر سال بعد از اتمام همه اصلاحات و قبل و بعد از بستن حسابها و انتقال مانده هاي دائمي به سال بعد 
36- گزارشگيري از حسابها به صورت مقايسه اي با يکديگر 
37- گزارش از کار برگهاي ايجاد شده 
38- گزارش از گردش سالانه حسابها 
39- گزارش از مانده حسابها با فيلتر هاي مختلف 
40- گزارش تلفيقي مقايسه اي حسابها بين شرکتهاي مختلف 
41- گزارش تلفيقي سود و زيان بين شرکتها 
42- گزارسش تلفيقي ترازنامه بين شرکتها 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


    این پرونده را به اشتراک بگذارید :

    Facebook Twitter Google LinkedIn