راديولوژی – سونوگرافی

بيماران مراجعه كننده به آن شامل بيماران سرپائي و بستري مي باشند. براي بيماران سرپائي بايد قبض صادر شود. و براي بيماران بستر‌ي، پذيرش از طريق ارسال درخواست كامپيوتري از بخش مي باشد و بايد زير برگ راديو گرافي و قبض جهت تكنسين صادرگردد. كليه بيماراني كه از طريق ساير بخشها از قبيل اورژانس، درمانگاه و كلينيك ها جهت انجام آزمايشات پزشكي معرفي مي‌گردند، ابتدا پذيرش و سپس تاريخ اخذ جواب صادر، و نهايتا جواب آزمايش طبق فرم استاندارد بيمارستان توليد مي شود.

اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي‌باشد:
تهيه آمار راديوگرافي هاي انجام شده و يا دسته اي از راديوگرافي هاي انجام شده در يك محدوده تاريخي
تعريف انواع خدمات راديولوژي و سونوگرافي 
تعريف هزينه‌هاي مالي مختلف جهت بيماران سرپائي و بستري 
تعريف گروه‌هاي ويژه و اختصاصي جهت عمليات مختلف حسب ضرورت 
تعريف جوابيه پزشك در فرمت‌هاي نرمال و غير نرمال جهت سرعت در تايپ جواب‌ها 
تعريف جوابيه ويژه هر پزشك با توجه به سليقه و نظر پزشك محترم به صورت اختصاصي .
رويت جوابيه پزشكان مربوط به بيمار در هر بخش 
ثبت عمليات درخواست خدمات _ رويت خدمات _ جوابيه با تاريخ و ساعت و نام اپراتور جهت پيگيري مديريتي 
انجام كليه محاسبات صحيح با توجه به نوع بيمه در اسناد مالي 
تهيه گزارشات متنوع از بيماران پذيرش شده- در حال دريافت خدمات- اتمام خدمات 
تعريف و تغيير قراردهاي مختلف جهت بيماران سرپائي
بررسي حساب بيماران بستري و تهيه گزارش جهت يك بيمار
امكان تعريف و تغيير قراردادهاي مختلف جهت بيماران سرپائي
امكان تعريف و تغيير راديوگرافي و تعيين نرمال جهت راديوگرافي
امكان تعريف و تغيير كليشه ها ي مصرف
امكان تعريف و تغيير پرسنل راديوگرافي و پزشكان
 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  2 + 4 = ?