حسابداري

كليه فعاليتهاي صورت گرفته درخصوص يك بيمار خصوصا بيماران بستري و اطلاعات مربوط به هزينه‌ها، طراحي مي‌شود. همچنين كليه امور مالي مربوط به پزشكان، داروخانه، سازمانهاي بيمه‌اي طرف قرارداد در اين بخش صورت مي‌گيرد.

اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي باشد:
تعريف انواع قراردادها و بيمه نامه‌ها
تعريف انواع تعرفه قيمتها با امكان فراخواني آنها در قراردادها مانند تعرفه( لوكس)، تعرفه متوسط يا تعرفه گلوبال ( Global) 
تجميع صورتحساب كليه بخشها و واحدها در صورتحساب اصلي و محاسبه مبلغ كل
قرارداد ، سهم شركت بيمه، سهم سازمان طرف قرارداد، سهم بيمار و غيره
طراحي فرمت صورتحساب متناسب با نياز بيمارستان
صدور خودكار سند مالي و به روز رساني خودكار حسابهاي مالي
تعريف درخت حسابها و گروه بندي حسابها تاn  گروه
دفاتر كل ، معين و تفصيلي
امكان اخذ گزارشات مالي بر حسب بخشها و واحدهاي مختلف بيمارستان
امكان گرفتن گزارشات سود و زيان به صورت كلي و برحسب هر بخش و واحد بيمارستان
محاسبه سهم پزشكان بر اساس قرارداد فيمابين
گزارش براساس حسابهاي خاص بر حسب زمانهاي مورد نياز 
گزارش سفارشات، خريد و درآمد به صورت مقايسه اي بر اساس زمانهاي مورد نياز
گزارش تراز آزمايشي، ترازنامه و صورت سود و زيان در تاريخهاي مختلف 
عمليات بانك، صندوق و خزانه داري (دريافت ، پرداخت ، چك ، مغايرت بانكي ، كنترل نقدينگي) 
بودجه بندي و گزارش انحراف از بودجه
امكان محاسبه درآمد پزشكان و طرف حسابها را با درصدهاي حق العلاج متفاوت
امكان گزارشگيري متنوع مالي از قبيل كاركرد پزشك به تفكيك بيماران، صورتحساب پزشك، ليست بيماران آزاد، پزشكان بدهكار، گزارش پرداختي علي الحساب بيماران بيمه اي 
 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  4 + 3 = ?